Generell informasjon og betingelser

Denne siden og dens innhold ble sist revidert den: 03.03.2023.
IN-Print Bjørn A. Andersen (IN-Print Norge) følger Norsk lov for netthandle og generell handel med varer.

Generelt:

 1. Selgeren
  Navn: IN-Print Bjørn A. Andersen
  nr.:                       NO-920192882 MVA
  Post adresse:           Grimsrudvegen 26, 2835 Raufoss
  Besøks adresse:      Storgata 34, 2830 Raufoss
  Nettadresse:             https://www.inprint.no
  Telefon:                     +47 – 410 02 022
  E-post:                       post@inprint.no

 2. Kjøper
  1. Privat kjøp:
   Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes heretter som kjøper/kjøperen.

  2. Bedrifts kjøp:
   Kjøperen er den forbrukeren som har tillatelse til å foreta bestillinger på vegne av, eller for følgende instanser:
   1. Bedriften
   2. Organisasjonen
   3. Idrettslaget
   4. Offentlige instanser
   5. Annet

Avtaleinngåelse

 1. Priser
  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 2. Bestilling
  1. Som privatperson kan du bestille ditt produkt via vår nettside, eller direkte med en av våre selgere.
  2. Som bedrift, organisasjon, idrettslag eller offentlig instans, kan du bestille ditt produkt via vår nettside, eller direkte med en av våre selgere.

   Ved spørsmål før bestilling kan du sende dine spørsmål til post@inprint.no, eller du kan ringe oss på telefon: +47 – 410 02 022 (telefonen er betjent i butikkens åpningstider.)

 3. Bestillings- og avtaleprosess:
  1. Bestillingen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde innsett at det forelå en slik feil.

  2. Vi forbeholder oss retten til å kansellere en ordre, eller deler av en orde, dersom orden kan oppleves som støtende, rasistisk, ytrer hatefulle meninger eller tilsvarende som vi som bedrift ikke kan stå inne for. Dersom en ordre blir endret eller kansellert har forbruker rett til å gå fra kjøpet få tilbakebetalt det som er innbetalt.

  3. Vi tar forbehold om feil i systemene ved bestilling av varer som er lagerføre. Dersom et bestilt produkt ikke er på lager, men har vist seg som «på lager» når bestillingen legges inn, plikter selger å kontakte kjøper fortløpende for å finne en løsning. Kjøper er da i sin fulle rett til å angre kjøpet, og få tilbakebetalt eventuelle utlegg.
 1. Betaling
  Som kjøper hos IN-Print kan du velge mellom følgende betalingsløsninger:
   1. Bankkort (Stripe)
   2. Delbetaling (Klarna)
   3. Kjøp nå – betal senere (Klarna)
   4. Faktura (Etter avtale med selger)
  1. Kjøp med kort:
   1. Som selger kan vi kreve betalt for varen fra det tidspunktet varen er sendt fra oss. Når kort brukes til betaling, vil vi reservere kjøpesummen ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

  2. Kjøp gjennom Klarna AB:
   1. Kjøper som velger å benytte seg av Klarna AB sine tjenester (Delbetaling, Kjøp nå – Betal senere) må forholde seg til Klarna AB sine retningslinjer.

  3. Faktura:
   1. For privatpersoner, dersom faktura blir godkjent på forhånd, sendes denne når varen blir sendt til kunden. Faktura sendes gjennom regnskapsprogrammet Fiken, og har 14 dagers forfallsfrist. Kjøper som er under 18 år kan ikke betale med faktura som løsning.

   2. For bedrifter som skal betale med faktura, viser vi til egne vilkår og avtale rundt dette.

   3. Selger har salgspant i leverte varer frem til faktura inkludert renter og gebyrer er betalt.

   4. Ved faktura som betalingsløsning tilkommer det et faktureringsgebyr pålydende kroner 79,-

   5. Forfalt faktura som ikke er betalt følger de til enhver tid gjeldende lover og regler for purring, inkassovarsel og eventuell inkasso.
 1. Forsinkelser
  1. Dersom produktet ikke blir levert i henhold til avtale, uten at selger har opplyst om endring i leveranse og årsak, kan kjøper i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 5, holde summen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra selger.
  2. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser dersom det er kjøper som ikke har levert etter avtale. Selger vil da gi kjøper en ny estimert tid for leveranse.

 2. Renter ved manglende betaling
  1. Dersom kjøper ikke betaler i henhold til avtalen vil det belestes en rente av kjøpesummen etter forsinkelsesloven.

 3. Inkasso
  1. Ved manglende betaling vil selger sende ut påminnelse, varsel og informasjon om at ikke innbetalt beløp kan gå til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
  2. Dersom faktura blir sendt til inkasso skal innbetaling kjøres til inkassoselskapet som har sendt ut faktura.

 4. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
  1. Dersom kjøper ikke henter ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr.
  2. Gebyrets størrelse blir satt ut ifra de faktiske kostnadene selger har ved å levere varen til kjøper.
  3. Kjøpere som er under 18 år, kan ikke belastes gebyr.

 5. Force Majeure:
  1. Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Levering / Frakt

 1. Levering anses som skjedd når kjøper, eller hans/hennes representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter kjøper har foretatt bestillingen.

 2. Varen leveres hos kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom kjøper og selger.

 3. Leveringstid som er oppgitt er å anse som veiledende for kjøper og avvik kan forekomme. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.
 4. Dersom levering av produktet blir forsinket, vil selger gi kjøper informasjon fortløpende, og ved første mulighet til dette. Samtidig gis det beskjed om ny forventet leveringstid.

 5. Dersom leveransen er forsinket har du rett til å heve kjøpet. Dette gjelder ikke dersom forsinkelsen skyldes ytre påvirkninger (se punkt: 7 og 8) som gjør at selger er forhindret fra å levere til avtalt tid.

 6. Leveranse skjer på en av følgende måter:
  1. Etter kundens ønske ved gjennomføring av bestilling på våre nettsider.
  2. Henting i butikk (Storgata 34, 2830 RAUFOSS)
  3. Ved leveranse til deres adresse, utført av oss. Kostnadene rundt dette dekkes av kjøper, og kan kun avtales direkte med våre selgere.

 7. Vi leverer kun til: Fastlands-Norge. Ved eventuelle andre ønsker anbefaler vi at kjøper tar kontakt før kjøp.

 8. Risikoen for varen går over til kjøper når han/hun, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 9.

 9. Dersom kjøper oppdager at det foreligger mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget, gi beskjed til selger. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen 5 år.

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag eller kreve avtalen hevet. Kjøper har også muligheten til å kreve erstatning fra selgeren.

 10. Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

Angrerett

 1. Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 2. Angreretten forutsetter at du senest 14 dager etter mottatt vare gir selger melding om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Klikk her for å laste ned skjema for angrerett.

 3. Du skal motta informasjon om din angrerett på en av følgende måter:
  1. I sendingen din.
  2. Ved bestilling.
  3. På våre nettsider.

 4. Angrefristen begynner å løpe:
  1. Ved kjøp av enkeltstående varere – fra dagen etter varen er mottatt.
  2. Ved kjøp av abonnement som innebærer regelmessig levering av identiske varer – fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  3. Ved kjøp av en leveranse som sendes i flere runder – fra dagen etter siste leveranse er mottatt

 5. Dersom du ikke har mottatt informasjon om din angrerett i tråd med punkt 19, utløper angrefristen etter 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innenfor disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

 6. For at angreretten skal være gjeldende, må produktet tilbakeleveres til selger i tilnærmet samme mengde og stand som kjøper mottok produktet i.

 7. Ved bruk av angreretten må varen returneres til selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra bruk om angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Dersom prøving og/eller testing av produktet går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for en eventuell redusert verdi på varen.

 8. Kjøper sender varen tilbake til selger i original emballasje, eller i tilsvarende innpakking.

 9. Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra mottatt beskjed om bruk av angrerett. Selger forbeholder seg retten til å vente med utbetaling av pengene til varene er mottatt fra kjøper, eller til kjøper har fremlagt dokumentasjon for at varene er sendt tilbake til selger.

 10. Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9, etter omstendighetene holde varen/varene tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 11. Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 12. Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold, eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan ikke heve avtalen dersom hele kjøpesummen er innbetalt.

Garanti

 1. Garanti gitt av oss som selger eller av våre produsenter, gjelder i tillegg til de rettigheter du som kjøper har gjennom loven. Som selger kan ikke vi gå bort fra de rettighetene som er satt, og du kan lese mer om disse rettighetene på Forbrukertilsynets sider.

 2. Det vil si at våre garantier ikke gir begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved mangler eller forsinkelser.

Personopplysninger

 1. Som selger er vi ansvarlige for de innsamlede personopplysninger vi mottar. Med mindre du som kjøper gir samtykke til noe annet, kan vi som selger kun innhente de opplysningene som trengs for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg som kjøper.

 2. Kjøpers personopplysninger kan kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfeller.

 3. IN-Print Bjørn A. Andersen deler ikke dine personopplysninger, kontaktinformasjon eller kjøpsdetaljer med andre uten at du som kjøper har gitt ditt samtykke til dette på forhånd.

Spesielle bestemmelser

 1. Ved bestemte kjøp kan ikke angreretten benyttes.
  Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:
  (Vi viser her til Forbrukertilsynets spørsmål og svar om netthandel – Har jeg angrerett på kjøpet mitt?)
  1. Kjøp av varer som er laget etter dine konkrete spesifikasjoner.
   Med dette menes produkter som:
   1. Er laget etter din spesifikke bestilling med bilde, tekst, design eller annet som gir produktet personlig karakter.
  2. Spesialtilpassede varer som kun kan brukes av den som har lagt inn bestillingen, og som ikke har noen funksjon for andre kjøperen.
  3. Vi oppfordrer til at kjøper tar kontakt i slike tilfeller, og at vi sammen kan finne frem til en løsning.

Konfliktløsning:

 1. Vi i IN-Print Bjørn A. Andersen etterstreber alltid å finne gode løsninger for både deg som kunde, og for oss som leverandør. Derfor oppfordrer vi deg som kjøper til å ta kontakt med oss dersom du opplever at noe ikke stemmer.

 2. Tvister, i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår handel med IN-Print Bjørn A. Andersen, følger norsk lov og hører inn under de ordinære tvisteløsnings organer og domstoler, med Vestre Innlandet tingrett ved en eventuell behandling for tingrett.

 3. Dersom du opplever problemer med i dialog med IN-Print, kan du også kontakte Forbrukertilsynet på telefon: +47 - 234 00 600 eller via: www.forbrukertilsynet.no sine sider.

 

Last ned: ANGRERETTSKJEMA
Du kan også sende oss en forespørsel, og vi sender skjemaet til deg.